Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
למידה בשעת חירום
Collapse בוקר אקולוגיבוקר אקולוגי
תוצאות שאלון פסולת
עמוד בית חדש
הודעות חשובות
Collapse בית ספר אפקבית ספר אפק
תעודת זהות
חזון בית הספר
ספרי לימוד
תקנון
ייעדים
סמל בית הספר
בטיחות בבית הספר
דו"ח חודשי
שירותי בריאות
ביקורים מיוחדים
בית הספר בתמונות
תלבושת בית הספר
Collapse מידע כללימידע כללי
מפה אינטראקטיבית
Collapse בית ספר ניסויי לקיימות - מרכז הפצהבית ספר ניסויי לקיימות - מרכז הפצה
ביקורים והרצאות תשע"ז
ביקורים תשע"ו
ביקורים תשע"ה
Collapse בית ספר ניסויי אקולוגי תשע"חבית ספר ניסויי אקולוגי תשע"ח
Collapse ביקוריםביקורים
ביקור מכללת הקיבוצים 5 בדצמבר 2017
ביקור אדריכלות 12 בדצמבר 2017
ביקור צפון דרום מרכז תשע"ח
Collapse חברת הילדים חברת הילדים
ואהבת
סופרים צעירים
Collapse חקלאים צעיריםחקלאים צעירים
Collapse חקלאים צעירים תשע"דחקלאים צעירים תשע"ד
מכינים קציצות חובזה תשע"ד
Collapse חקלאים צעירים תשע"גחקלאים צעירים תשע"ג
ירקות מהגינה הקהילתית תשע"ג
שותים לימונדה קרה וטעימה
מכינים קציצות חובזה תשע"ג
ירקות מחצר הקיימות תשע"ג
Collapse חקלאים צעירים תשע"בחקלאים צעירים תשע"ב
מכינים קציצות חובזה תשע"ב
מגדלים תפוחי אדמה תשע"ב
חקלאים צעירים תש"ע
מנהיגים סביבתיים
נאמני מיחזור
נוער שוחר בעלי חיים
תזמורת בית הספר
מטאורולוגים צעירים
מקהלת בית הספר
Collapse מועצה ירוקהמועצה ירוקה
שוק קח - תן תחפושות
חוגגים ראש חודש אדר
מועצה ירוקה עם עמדות הסברה בקניון
טיול לחוות גלעד
תוכנית 10:10 מפגש ראשון
הפסקה פעילה - אנרגיה
ראש חודש אדר
כתבי שטח
אוצרי אומנות
נאמני תקשורת
Collapse טיולים וסיוריםטיולים וסיורים
כנס נגישות תשע"ז
Collapse נאמני בריאות, פעילויות תשע"ונאמני בריאות, פעילויות תשע"ו
הפסקה פעילה בריאה
הפסקה פעילה: בטיחות בקיץ ועוד
Collapse נאמני ספרייהנאמני ספרייה
הכבשה שבאה לארוחת ערב - תשע"ז
פעילות פברואר תשע"ד
פעילות נאמני ספרייה אפריל תשע"ד
שעת סיפור תשע"ג
תוצרי מצעד הספרים תשע"ג
הקראת סיפורים לתלמידי כיתות א' תשע"ב
הפסקה פעילה נובמבר 2014
Collapse מועצת תלמידיםמועצת תלמידים
Collapse פעילויות תשע"ופעילויות תשע"ו
פורים שוק קח - תן
ביקור חברי קבוצת מועצת תלמידים וקשרי קהילה בבסיס חצור
פעילויות תשע"ג
Collapse קשרי קהילה קשרי קהילה
דף מושגים
Collapse תשס"התשס"ה
חבילות שי לחיילי יחידה 8200 תשס"ה
מפגש עם נציג עמותת "קו לחיים" תשס"ה
מכירת חבילות שי של עמותת קס"ם תשס"ה
תשס"ו
Collapse פעילות תשס"זפעילות תשס"ז
הפסקה פעילה תשס"ז
פרס מתנדב מצטיין
Collapse פעילות תשס"חפעילות תשס"ח
מועצת תלמידים בחצרים
משהו טעים וטוב
הפסקה פעילה תשסח
משלוחי מנות לחיילים תשסח
Collapse פעילות תשס"טפעילות תשס"ט
חלוקת תפוח בדבש
מפגש עם ילדים ממרכז עולי אתיופיה
ביקור בחצרים
Collapse פעילות תש"עפעילות תש"ע
הכי אחי מפגש שני
הכי אחי מפגש שלישי
גלריית תמונות - קמחא דה פסחא
Collapse פעילות תשע"א	פעילות תשע"א
סדר ט"ו בשבט עם הקהילה האתיופית
סיור חלוקת משלוח מנות לחיילים בבסיסי צה"ל
משלוח מנות לחיילים - הוועד למען החייל
Collapse פעילות תשע"בפעילות תשע"ב
תורמים למען משפחות נזקקות בעיר
משלוח מנות לחיילים - הוועד למען החייל תשעב
ביקור בחצרים תשעב
Collapse פעילות תשע"גפעילות תשע"ג
ביקור בעין יעל
פינה מתוקה - אוכלים קראוסונים
קמחא דה פסחא תשעג
אוזני המן ולימונדה
פגישה עם מר יוסי הורביץ, מנהל עמותת קסם
משלוח מנות לחיילים תשעג
Collapse פעילויות תשע"דפעילויות תשע"ד
משלוח מנות עמותת קס"ם
קמחא דה פסחא תשעד
חלוקת תפוח בדבש בראש השנה תשעד
מוכרים בייגלה בהפסקה
מוכרים פיצה וטרופית בהפסקה פברואר תשע"ד
Collapse פעילויות תשע"הפעילויות תשע"ה
חלוקת תפוח בדבש בראש השנה תשעה
מפגש עם נציגת עמותת צ'יימס
משלוח מנות לחיילים תשע"ה
פעילות עם קק"ל תשע"ה
Collapse פעילויות תשע"ופעילויות תשע"ו
משלוח מנות לחיילים תשעו
ביקור נציגת עמותת ציימס תשע"ו
חלוקת תפוח בדבש בראש השנה תשע"ו
Collapse פעילות תשע"זפעילות תשע"ז
משלוח מנות לחיילים תשעז
פרפרים
Collapse תחומי דעתתחומי דעת
Collapse גיאוגרפיהגיאוגרפיה
זכויות וחובות
ניידת זכויות הילד תשס"ט
Collapse מולדתמולדת
סיור כיתות ד' באתרי מורשת תשע"ו
ביקור מרדכי יצהרי בכיתה ד'-3 תשע"ו
ביקור רוני לויתן בכיתה ג' תשע"ה
סיור כיתות ד' באתרי מורשת תשע"ה
מתמטיקה
תרבות ישראל
מחשבים
אנגלית
Collapse מקראמקרא
מבקרים בבית הכנסת
תיבת נוח
ספר יהושע
מדע וטכנולוגיה
אמנות
Collapse חינוך גופניחינוך גופני
Collapse יום הליכהיום הליכה
יום הליכה תשע"ח
מוסיקה
עברית
Collapse קיימותקיימות
Collapse בטיחות בדרכיםבטיחות בדרכים
הצגה בנושא בטיחות בדרכים מאי 2017
הצגה בנושא בטיחות בדרכים תשע"ז
הפסקה פעילה - יום זהירות בדרכים תשע"ו
ביקור איתן כבל - אור ירוק תשע"ה
חידון בית ספרי
יום בטיחות בדרכים תשע"ז
חנה וסע ב"אפק"
הפסקה פעילה - יום זהירות בדרכים תשע"ה
פעילות בתחום בטחות בדרכים תשס"ז
יום בטיחות בדרכים תשע"ח
סביבת בעלי החיים
Collapse אדם, חברה וסביבהאדם, חברה וסביבה
טיול שנתי כיתות ה' תשע"ז
חורף פברואר 2015
חפירות ארכיאולוגיות כיתה ד תשע"ה
פורום מנהיגות יישובי אפריל תשע"ג
וועדת החינוך של הכנסת מלגה אלונה ורדי
פעילות עם נתיב האור תשע"ב
Collapse יום הניקיון הבינלאומי יום הניקיון הבינלאומי
יום הניקיון הבינלאומי תשע"ח
יום הניקיון הבינלאומי תשע"ז
ום הניקיון הבינלאומי תשע"ו
יום הניקיון הבינלאומי תשע"ה
יום הניקיון הבינלאומי תשע"ב
יום הנקיון הבינלאומי תשע"א
יום הניקיון הבינלאומי תש"ע
יום הניקיון הבינלאומי תשס"ט
יום הניקיון הבינלאומי תשס"ח
יום הניקיון הבינלאומי תשס"ז
יום הניקיון הבינלאומי תשס"ו
יום הניקיון בינלאומי תשס"ה
יום הניקיון הארצי תשע"א
עגורים
נאמני חוף
מצגת דיינו
כרזות סביבתיות
חרם צרכנים
שתילה וזריעה בריכת חורף עין ל דיב תשע"ח
צילום
Collapse נושאיםנושאים
גינה קהילתית
Collapse חצר הקיימות בביה"סחצר הקיימות בביה"ס
Collapse ברכת חורףברכת חורף
בריכת חורף 24 באוקטובר 2017
קוטפים לימוונים ינואר 2017
נדידת ציפורים
Collapse התייעלות אנרגטיתהתייעלות אנרגטית
יריד אנרגיה יישובי תשע"ז
יום התייעלות אנרגטית תשע"ז
תערוכת התייעלות אנרגטית תשע"ה
Collapse מיחזורמיחזור
Collapse מיחזורמיחזור
מהפכת המיחזור
גלריית מיחזור
Collapse מזוןמזון
הכנת קציצות חוביזה תשע"ז
ארוחת בוקר בחצר הקיימות- כיתה א1
Collapse 350350
אירוע 350 תשע"א
אירוע 350 תשעב
Collapse פסולתפסולת
פסולת מחשבים
רעש
Collapse מניעת רעשמניעת רעש
מניעת רעש
Collapse תחרויות וכנסיםתחרויות וכנסים
כנס מים תשע"ז
פרס השרים - מקום ראשון תש"ע
כנס סביבתי אזורי בקיבוץ ניר אליהו
כנס סביבתי אזורי בעין יעל תשע"ב
קיימות שלב הגמר ומקום ראשון
נקיון
ארכיאולוגיה
Collapse אתריםאתרים
Collapse יער ראש העיןיער ראש העין
תושבים מנקים את היער - פברואר 2011
סקר פריחה
מתמחים בהדרכה תשס"ו
גלריית תמונות יער ראש העין
אמנת יער ראש העין
חתימת האמנה ליער ראש העין
הדרכות ביער ראש-העין
על היער
פרס המתנדב המצטיין
טיול בית ספרי ביער ראש העין תשס"ז
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תשס"ח
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תשס"ט
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תש"ע
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תשע"א
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תשע"ב
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תשע"ג
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תשע"ד
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תשע"ה
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תשע"ו
הצבת תיבות קינון לירגזי יוני 2015
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה תשע"ז
Collapse נחל רבהנחל רבה
נחל רבה 1 בינואר תשע"ד
נחל רבה דצמבר תשע"ד
תמונות של הנחל תשע"ג
תמונות של הנחל פברואר 2009
הצלת הפקעות בנחל תשס"ח1
סיורים בנחל תשס"ו
חקר נחל רבה תשסו
נחל רבה - טילת צלילי המוסיקה 2005
תמונות של הנחל תשס"ב
רצפים בדרך הטבע בנחל רבה
פעולות ההצלה למען נחל רבה תשס"ב
מגוון בעלי החיים בנחל
מגוון הצמחים בנחל
נחל רבה - מידע
פגישה עם ראש העיר מר יגאל יוסף 2002
מכתב לשר לאיכות הסביבה מר צחי הנגבי תשס"ב
פעולות ההצלה למען נחל רבה - תשס"ח
פגישה עם מנהל רשות ניקוז ירקון- מר לנדאו 2002
Collapse פעילות בית ספרית בנחל רבה - אפריל 2014פעילות בית ספרית בנחל רבה - אפריל 2014
פעילות בית ספרית בנחל רבה - אפריל 2014 - תמונות
טיול בית ספרי בנחל רבה ובאבן העזר תשס"ח
תוצאת עבודת הטרקטורים תשסח
טיילת צלילי המוסיקה - שילוט - תשס"ח
הצלת הפקעות בנחל תשס"ח
פגישה עם האדריכל - מר אדיר מילר
נחל רבה 7 בינואר תשע"ד
נחל רבה 12 בספטמבר תשע"ד
חקר בנחל - יפעת 2006
סקר בעלי-חיים - תשנ"ט
סקר צמחייה - תשנ"ט
כתבות בעיתונות
נחל רבה 7 ביולי תשע"ז
Collapse אבן העזראבן העזר
יום פעילות בית ספרי באתר אבן העזר תשע"ז
יום פעילות באתר אבן העזר כיתות א עד ו תשע"ו
יום מערכת באבן העזר כיתות א עד ג תשע"ה
ביקור יו"ר קק"ל
Collapse חגיגות פתיחת שביל אבן העזרחגיגות פתיחת שביל אבן העזר
הכנת השביל
טקס הפתיחה
צועדים בשביל
אודות האתר
עם התנ"ך לאבן העזר
פעילויות באבן העזר
ישראל פינקלשטיין מספר
ח"ג בטבע
טקס חנוכת השילוט באבן העזר
טקס חנוכת השילוט באבן העזר 1
צמחייה באתר
גלריית מגוון הצומח
Collapse תחרות אימוץ אתרתחרות אימוץ אתר
תחרות אימוץ אתר - הפרס
תמונות מביקור הוועדה
משקים את אבן העזר
Collapse עם הפנים לקהילהעם הפנים לקהילה
מארחים את ילדי אשקלון
פעילות ה 3 לספטמבר
פעילות 10 לספטמבר
פעילות 17 לספטמבר
פעילות 24 לספטמבר
גלריית מגוון בעח
ביקור ועדה לאמוץ אתר
משקים באבן העזר
פעילות קק"ל באתר
Collapse סיורים באבן העזרסיורים באבן העזר
סיור כיתה ד'-1 באתר אבן העזר ספטמבר תשע"ז
סיורים עם ערן ינואר - תשע"ה
פברואר כיתה ה1 - תשע"ד
אבן העזר תשס"ח
אבן העזר תשס"ו
אבן העזר תשס"ה
אבן העזר תשס"ד
אבו העזר תשס"ג
טיבוע ציפורים תשע"ב
טיבוע ציפורים תשע"ד
שרפה יוני תשס"ז
מטיילים עם קק"ל באבן העזר
חפירות באתר אבן העזר תש"ע
יום ניקיון באבן העזר תשע"ח
Collapse מגדל צדקמגדל צדק
יום מערכת במגדל צדק כיתות ה ו תשע"ה
גלריית תמונות
סיור למגדל צדק חנוכה תשס"ט
Collapse נחל עציונהנחל עציונה
אמנות אקולוגית נחל עציונה
Collapse מצפור אילןמצפור אילן
טקס חנוכת אתר מצפור אילן תש"ע
טיול נאמני יער בחרבת אום אל חמם ברהע
Collapse אתר חירבת א - דוויראתר חירבת א - דוויר
אתר ח א דויר
Collapse תכניותתכניות
ecoocean
IEARN
SMAP
הגלוב
הרשת הירוקה
דרך ארץ כביש 6
Collapse רצפים בדרך הטבע רצפים בדרך הטבע
ביקור עדי פרבר גננת גן תאנה ב"אפק"
Collapse הרצאותהרצאות
הרצאה בנושא הקשר בין שחייה ותעופה של בע"ח להנדסת מכונות
הרצאה לכיתות ג' ד' אדיב גל תשע"ג
הרצאה לכיתות א' ב' אדיב גל תשע"ג
הרצאה לכיתות א' ב' חברת 'צעד קדימה'
Collapse מסמכיםמסמכים
מקורות מידע בנושאי סביבה
מאגר מצגות
מכתבים על מפגעים
עולם ללא שוקולד
אמנת הסביבה
Collapse ביקוריםביקורים
ביקור תלמידים במרכז עופרי
ביקור נציגי כנפיים של קרמבו
ביקור ראש העיר לשעבר מר יגאל יוסף תשע"ה
ביקור אדון חביב בשיעור בוקר אקולוגי
ביקור דיוויד דוניץ וסטודנטים 26 בנובמבר 2014
ביקור נציגי משרד החוץ דצמבר 2014
ביקור משלחת מוויאטנם
ביקור נציגי קק"ל
ביקור מפמ"ר לימודי סביבה
ביקור באונברסיטת ת"א החולד
ביקור באונברסיטת ת"א החולד
Collapse אירועיםאירועים
צעדת האביב - יום כדור הארץ
כנס בנושא המים בפארק קדומים תשע"ו
משחקים מחומרים ממוחזרים
כנס מים פארק בש
אמיר יחיאלי ותלמידים ינואר תשע"ה
שילוט אתרי מורשת בראש העין
פגישה עם במאי איגור ומסע העגורים תשע"ד
טקס חלוקת פרסי תאגיד המים תשע"ג
Collapse טקס הסמכה ביס ירוק תשס"הטקס הסמכה ביס ירוק תשס"ה
תמונות הועדה להסמכה
טקס הסמכה לירוק מתמיד תשס"ט
Collapse טקס הסרת הלוט מאתרי מורשת ברהעטקס הסרת הלוט מאתרי מורשת ברהע
בית מורשת תימן
מגדל השמירה
בית הכנסת
פרס גלובוס ירוק תשס"ט
יום ירוק בשמורת החולה תשס"ו
Collapse יום ירוק בגן הלאומי "תל אפק" תשס"ויום ירוק בגן הלאומי "תל אפק" תשס"ו
שכבת כיתות א
שכבת כיתות ב
שכבת כיתות ג
שכבת כיתות ד
שכבת כיתות ה
שכבת כיתות ו
ראש העיר מתארח
תמונות נוף
יום ירוק תשע"א
יריד קיימות תשע"ב
Collapse מרחבים כיתתייםמרחבים כיתתיים
קהילת אפק
וועד הורים מרכזי
כיתות א'
כיתות ב'
כיתות ג'
כיתות ד'
כיתות ה'
כיתות ו'
Collapse תכניות בבית הספרתכניות בבית הספר
Collapse חגים ומועדיםחגים ומועדים
חגי תשרי
Collapse כ"ט בנובמברכ"ט בנובמבר
טקס כ"ט בנובמבר
Collapse טל ומטרטל ומטר
טקס טל ומטר תשע"ח
Collapse חנוכהחנוכה
Collapse חנוכה תשע"חחנוכה תשע"ח
אוכלים סופגניות תשע"ח
שרים חנוכה תשע"ח
חנוכיאדה תשע"ח
חידון התנ"ך
תוכנית קרב למעורבות בחינוך
מצעד הספרים
שבוע הספר
פינת חי
גלריה נסיון
גלריה
Collapse עם הפנים לקהילהעם הפנים לקהילה
ביקור נציג חברת ברודקום
תלמידות כיתה ו' חוגגות חנוכה במרכז אביב תשע"ו
עם הפנים לתפוצות
סיור קורס לקט אפריל 2015
הרצאה לקהילה ניסים קריספל תשע"ה
תלמידי כיתות ו' נפגשים עם אורי מלכין יו"ר עמותת מתנ"ה
הרצאה לקהילה בנושא עצים עתיקים תשע"ג
Collapse אחריות תושביםאחריות תושבים
ועדת תיירות עירונית
שילוט ראש העין מזרח
אתר אשפה מאולתר בראש העין
לקיחת אחריות