בוקר אקולוגי

ארגון הוראה למידה:
ההוראה-למידה התקיימה ב-27 קבוצות למידה הטרוגניות ורב גילאיות.
הנחיית הקבוצות נעשתה על-ידי כל צוות המורים בביה"ס.
ההוראה בקבוצות כללה 3 נושאים: שאלת המחקר, שטחים פתוחים ופסולת מוצקה.
כלי ההוראה המרכזי היה הוראה למידה חוץ כיתתית חוץ בית ספרית.
נושאים מרכזיים:
שטחים פתוחים – השטחים הפתוחים מהווים בסיס ותנאי ראשוני להבטחת סביבה יציבה ומקום רווחה, נופש ופנאי בחברה המודרנית
פסולת מוצקה- בחברת השפע כמויות הפסולת גדולות ומהוות מפגע סביבתי לכן חשוב ניהול מושכל של הפסולת במגוון דרכים.
אימוץ אתר "אבן העזר"- לטפח ולחזק את הקשר ליישוב, למדינה, לעם ולתרבות באמצעות פיתוח בר קיימא.