הפצת הידע

* למנהלים וצוותי הוראה במסגרת קורס "שואפי ניסוי", מחוז דרום, לקורס "עמיתי סביבה" מרכז השל.
* לילדי גני הילדים במהלך שנת הלימודים בנושא פסולת מוצקה: מחזור- "רצפים בדרך הטבע".
* מפגש יישובי של קבוצות מנהיגים סביבתיים שהתקיים בביה"ס עם ראש העיר ונציגי העירייה בנושא
הסביבה בראש-העין.
* מציגים את החזון והעשייה הסביבתית של ביה"ס בועדת החינוך של הכנסת.
* משתתפים בוועדה משותפת של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה לבניית תוכנית הוראה
למידה בתחום החינוך הסביבתי.
* השתתפות והנחייה בכנס "למידה חוץ כיתתית חוץ בית ספרית שהתקיים במכון דוידסון
והנחייה במושב.
* השתתפות בכנס השנתי הארצי "הכדור בידינו" באשדוד
* השתתפות ביום העיון השנתי לחינוך סביבתי במערכת החינוך, "יירוק הקמפוס"- הטמעת עקרונות
הקיימות וההשלכות במישור החינוכי, במכללה האקדמית בית ברל.
* השתתפות בכנס "שונות" של למדע, באוניברסיטת תל-אביב.