השאלת ספרי לימוד

ט"ז סיון תשע"ח
‏30 מאי 2018
הורים יקרים שלום רב,
הנדון: תכנית השאלת ספרי לימוד בבית הספר – שנת הלימודים התשע"ט
אנו מציעים לכם להשתלב בפרויקט השאלת ספרי הלימוד על פי הנחיות משרד החינוך. משמעות הפרויקט היא כי במקום הרכישה המסורתית האישית של ספרי הלימוד על ידי כל משפחה – יתבצע הליך של השאלת הספרים במסגרת הבית-ספרית והחזרתם בסוף השנה. חשוב להדגיש כי ספרי הלימוד שבידיכם הם התשתית של פרויקט ההשאלה ולכן הצלחתו מותנית בשמירה על הספרים שברשות ילדיכם.
תנאי הצטרפות לתכנית:
• מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית, תשע"ח, לבית הספר במצב תקין
• תשלום אגרת השאלה שנתית בסך 280 ש"ח לתלמידי כיתות א'-ט'
• החזרת ספרי הלימוד בסוף כל שנת לימודים לבית הספר, כשהם במצב תקין ושמיש
סל הספרים כולל ערכות אביזרים וחוברות עבודה שבהן מותרת הכתיבה בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל, אולם הוא אינו כולל מילון, אטלס וספר תנ"ך.
כל תלמיד המשתתף בפרויקט ישאיר בבית הספר את הספרים שהשתמש בהם במהלך שנת הלימודים תשע"ח ויקבל במהלך חודש אוגוסט (תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך) את חבילת הספרים והחוברות המתאימים לו לשנת תשע"ט.
למען הסר ספק, החבילה כוללת ספרים וחוברות חדשים או משומשים במצב טוב.
החזרת ספרים:
• קרע בכריכה – יש להדביק בסלוטייפ
• עטיפה שקופה שהתיישנה להחליפה בחדשה
• כיתוב בעפרון בספר או בחוברת יש למחוק
תלמיד שיחזיר ספר במצב בלאי (רטוב, כריכה קרועה, כיתוב בעפרון שלא נמחק וכדו'..) שאינו מאפשר שימוש יחויב בתשלום בסך של 25.00 ₪.
תלמיד שלא ישלים את החזרותיו לא יוכל להשתתף בפרויקט עד לסיום חובותיו.
להלן מועדי החזרת הספרים:
לשכבת כיתות ג' ד' – 20.06.18-21.06.18
לשכבת כיתות ה' ו' – 22.06.18-24.06.18
לתשומת לבכם, לא תתאפשר הרשמה לאחר התאריך 21.06.18. פרטים נוספים יימסרו בהמשך.
בברכה,
דפנה רודיק - מנהלת בית הספר
______________________________________________________________
פרויקט השאלת ספרים – אישור
אנו הורי התלמיד____________, מכיתה___________, מעוניינים לקחת חלק בפרויקט להשאלת ספרי לימוד.
מצ"ב המחאה על סך 280 ₪ לפקודת ביה"ס.
שמות ההורים________________ חתימת ההורים____________________