הוראת הגיאוגרפיה מטרות

הוראת הגיאוגרפיה מטרות

ב. מטרות בתחום הידע
1. ידע של תופעות גיאוגרפיות חשובות, מיקומן וסדר גודלן היחסי.
2. ידע והבנה של מושגי היסוד הגיאוגרפיים וביטויים בשטח.
3. הכרת תהליכי עיצוב הנוף הפיזי והאנושי והקשרים ביניהם.
4. הכרת תפרוסת התופעות השונות ומציאת מתאמים ביניהן.
5. ידע, הבנה, ניתוח ויישום של רעיונות גיאוגרפיים מרכזיים.
6. הכרת המאפיינים של חבלים בארץ ובעולם והבנת ייחודם.
7. הערכה וביקורת באשר למקומו של האדם כגורם מרכזי בעיצוב נופים ובשמירה על איכות חייו.

הוראת הגיאוגרפיה - מטרות

מטרות בתחום המיומנויות הגיאוגרפיות לכיתות ה'-ו'
התלמידים יגדירו תופעות גיאוגרפיות, כגון גבוה, צורות נוף פשוטות ואלמנטים תרבותיים – יישובים, דרכים, גבולות, באמצעות המקרא של המפה הפיזית
התלמידים ימדדו מרחקים במפה ויחשבו אותם על-פי קני המידה
התלמידים יגדירו מיקום תופעה על-פי רשת המעלות.
התלמידים ימצאו בגלובוס ובמפות העולם אזורים גיאוגרפיים ראשיים (יבשות, אוקיינוסים, מדיונת חשובות, צורות נוף עיקריות).
התלמידים יאתרו באמצעות המקרא תופעות מרכזיות במפות נושאיות פשוטות( כגון משקעים, אזורי צומח, צפיפות אוכלוסיה).
התלמידים יאתרו כמויות המבוטאות בדיאגרמות פשוטות (מלבנים, מעגלים, גרפים)
התלמידים יתרגמו נתונים מספריים לדיאגרמות פשוטות.
התלמידים יתארו מילולית תופעות גיאוגרפיות המוצגות באמצעים חזותיים – תמונה, סרט.
התלמידים יזהו עובדות גיאוגרפיות המצוינות במקורות, כגון עיתונות, ספרות, טלוויזיה.
התלמידים יזהו ישוו בין ביטויים גרפיים שונים בעלי ציר אחד משותף (כגון קלימוגרף)
התלמידים יתארו מילולית את ממצאיהם מתוך המפות, ההצגות הגרפיות והטקסטואליות.
התלמידים יפיקו מידע ממידעונים גיאוגרפיים ממוחשבים.

הוראת הגיאוגרפיה - מטרות

ג. מטרות בתחום הערכי
1. פיתוח זיקה, מעורבות ואחריות לנופיה הטבעיים והתרבותיים של ארץ ישראל ונאמנות למדינת ישראל.
2. פיתוח סובלנות, כבוד והערכה למגוון התרבויות האנושיות ולביטוין הייחודי ברמות הגיאוגרפיות השונות: המקומית, הלאומית, החבלית והעולמית.
3. פיתוח רגישות ואכפתיות לאי השוויון הכלכלי-חברתי במרחב ולצורך בנקיטת פעולות לצמצומו.
4. הגברת המודעות לאחריותו של האדם לפיתוח הסביבה תוך שימורה כדי להבטיח את איכות החיים ואת עתידו של כדור הארץ.
5. פיתוח מודעות לחשיבות שימורם של נופים טבעיים ושל אתרים בעלי ערך תרבותי והיסטורי.
6. פיתוח מודעות לדילמות הקיימות בין חלופות שונות של פיתוח ולהצעות לפתרונן.
הוראת הגיאוגרפיה - מטרות
א. מטרות בתחום פיתוח כישורי חשיבה.
פיתוח כישורי חשיבה כללים וכישורי חשיבה ייחודיים לדיסציפלינה: חשיבה מרחבית, יחסים בין תופעות במרחב וארגון המרחב. כישורי החשבה יפותחו באמצעות התכנים הגיאוגרפיים בכל שנות לימוד המקצוע בהתאם לרמת המוכנות הקוגנטיבית של התלמידים:
תפיסת השלם כמורכב מחלקים וראיית כל חלק כשלם העומד בפני עצמו.
הבחנה בין עיקר לטפל על-פי קריטריונים שונים.
יכולת לראות את השונה בתופעות דומות ואת הדומה בתופעות שונות.
ניתוח תופעה או תהליך תוך חיפוש סיבתיות
הבנת העיקרון של השתנות מתמדת.
קביעת דעה על-פי עובדות ונתונים ופיתוח חשיבה ביקורתית.
הבנת זיקת הגומלין בין תהליכים (פיזיים ואנושיים) המתרחשים בו-זמנית, שהם עצמם משלימים, סותרים ותלויים זה בזה.
היכולת ליישם מידע ועקרונות מתחומי דעת שונים ללימוד ולחקר תופעות ותהליכים.
פיתוח חשיבה אינטגרטיבית.
היכולת להסיק מסקנות ממקורות מידע שונים.
היכולת לחזות מגמות התפתחות על-פי נתונים קיימים.
פיתוח חשיבה יצירתית.
פיתוח יכולת המשגה על בסיס חזותי ופירוש חומרים חזותיים על בסיס המושגים.
חזרה למעלה