מבוא להוראת הגיאוגרפיה

הוראת הגיאוגרפיה - מבוא

הגיאוגרפיה היא תחום דעת העוסק בלימוד של תופעות ומקומות במרחב ובסביבה ויחסי הגומלין בין האדם לבין הסובב הטבעי והסובב מעשה ידי האדם כפי שהם באים לידי ביטוי במקומות ובאזורים שונים. תחום דעת זה תורם לפיתוח הראייה המרחבית והסביבתית של הלומדים ולהבנת תופעות אנושיות ואחרות הקשורות ישירות לאדם במרחב והסביבה. לגיאוגרפיה יש גרעין ידע עצמאי, אך בהיותה עוסקת באדם ובסביבתו היא בין-תחומית באופייה.
ייחודה של הגיאוגרפיה הוא באימוץ נקודות ההשקפה המרחביות – הסביבתיות, שלפיהן כל תופעה תופסת מרחב, מאורגנת בתוכו וקיימת בתוך סביבה מרחבית.

הוראת הגיאוגרפיה - עקרונות

הצגת תופעות שונות על פני כדור הארץ וביטוין המרחבי במגוון של דגמי תפרוסת (מצב הפריסה של גורם מסוים; אוכלוסיה, ישובים, מפעלי תעשיה, מיני צמחים, גידולים, בעלי-חיים וכו' בתוך מרחב מסוים). בחשיפת הזיקה בין התפרוסות ובין גורמיה והבלטת זיקת הגומלין בין האדם לסביבתו הטבעית.
הצגת התחומים המסורתיים של הגיאוגרפיה – הפיזית, האנושית והחבלית – תוך הדגשת הנושאים העומדים במוקד הגיאוגרפיה המודרנית, כגון איכות הסביבה, גיאוגרפיה פוליטית, נושאים דמוגרפיים וכן נושאים כלכליים ונושאים חברתיים.
הדגשת ההשתנות המתמדת והמהירה של הנופים הפיזיים והאנושיים על-פני כדור הארץ ואת תהליכי התפתחותם.
הדגשת מקומו של האדם כגורם מרכזי בעיצוב הנוף ובשמירת הסביבה.

הוראת הגיאוגרפיה - נושאי לימוד

נושאי הלימוד לכיתות ה'
מן הגלובוס אל מפת ארץ ישראל
ארץ ישראל – אזור מישור החוף התיכון והדרומי
ארצות הים התיכון
ירושלים בירת ישראל
נושאי הלימוד לכיתות ו'
ארץ ישראל – אזור צפון הארץ
גיאוגרפיה חבלית – חבלים בעולם המתפתח.
התמצאות באטלס

הוראת הגיאוגרפיה- סביבה לימודית

הסביבה הלימודית הגיאוגרפית בבית-הספר מעניקה נגישות מרבית למקורות מידע ולאמצעי למידה עתירי טכנולוגיות מידע ותקשורת המאפשרת התנסות בהם. סביבה זו מספקת את התנאים הדרושים להכרת תופעות וחקירתם, להתמודדות עם פתרון בעיות ולקיום פעילות לימודית ניסויית המשולבת בתהליך הוראה-למידה-הערכה של תכנים מדעיים וטכנולוגים.
כמו כן, מעודדת סביבה זו את פיתוח מיומנויות של שימוש בחומרים, כלים מכשירים וציוד מתקדם, ובעיקר בכלים ממוחשבים ומתוקשבים, אשר ישלבו במסגרת ההוראה-למידה.
חזרה למעלה