זכויות וחובות

חוק זכויות התלמיד

חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד1, תוך שמירה על ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, התש"ט-2‎1949, בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-3‎1953, בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-4‎1988 , ובכל דין אחר.
קראו עוד

זכויות הילד בביה"ס

לכל תלמיד הזכות ללמוד בביטחון ובבריאות וליהנות מחופש, כבוד ושוויון.
את זכויות התלמיד בביה"ס ניתן לחלק ל-‎3 קבוצות:
זכויות ההגנה
זכויות ההענקה
זכויות ההשתתפות
קראו עוד

זכויות האדם

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם
הואיל והכרה בכבוד הטבעי אשר לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפקעות הוא יסוד החופש, הצדק והשלום בעולם;
הואיל והזלזול בזכויות האדם וביזוין הבשילו מעשים פראיים שפגעו קשה במצפונה של האנושות, בניין עולם שבו ייהנו כל יצורי אנוש מחירות הדיבור והאמונה ומן החירות מפחד וממחסור, הוכרז כראש שאיפותיו של כל האדם;
הואיל והכרח חיוני הו א שזכויות האדם תהיינה מוגנות בכוח שלטונו של החוק, שלא יהא האדם אנוס, כמפלט אחרון, להשליך את יהבו על מרידה בעריצות ובדיכוי;
קראו עוד
חזרה למעלה